Do 30. 9. 2022 je otevřena výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov.

 

Napište, zavolejte a poptejte nás, rádi Vám pomůžeme.

 

 

Kdo může žádat

 • Obce, dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Na co můžete získat dotaci

 • Zateplení obvodového pláště budovy
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
 • Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání)
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie
 • Instalace solárně-termických kolektorů

 

Výše příspěvku

Podle dosažených technických parametrů v max. výši od 40 do 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu (bližší specifikace v textu výzvy)

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 12. 2021 od 10:00 hod
Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2022 do 14:00 hod
Ukončení realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2025

 

Co Vám pomůžeme zařídit?

 • Prvotní studii, posouzení záměru
 • Předběžný výpočet splnění dotačních podmínek
 • Energetický posudek
 • Projektovou dokumentaci, položkový rozpočet
 • Veškerou administrativu
 • Organizaci výběrového řízení

 

 

 

 

 

Oblíbený dotační program pokračuje v novém hávu s novými podmínkami a vyššími dotacemi. Využijte času na přípravu projektu a včasné podání. Se vším Vám pomůžeme:

 1. zjistíme, zdali můžete dotaci získat (zdarma)
 2. vyčíslíme ji, přesně a se zárukou, v rámci předběžného posouzení
 3. připravíme projekt
 4. podáme žádost o dotaci
 5. budeme se o projekt starat a pomůžeme Vám s doložením jeho realizace
 6. vyplatí Vám dotaci:).

 

 

 

 

V tomto článku Vám přinášíme shrnutí novinek Nové zelené úsporám, výzvy, která bude přijímat žádosti od října 2021.

 

Chcete se dozvědět, zdali máte na dotaci nárok?

Kontaktujte nás:

Pište: sigreen@sigreen.cz

Volejte: 724 802 823

Přijďte: Táboritská 511, 280 02 Kolín.

Veškeré informace Vám rádi sdělíme.

 

Souhrn důležitého (https://www.novazelenausporam.cz/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=19):

Na co lze od podzimu čerpat podporu

 • renovace rodinných a bytových domů a rekreačních domů, využívaných k trvalému bydlení (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří),
 • stavbu a nákup rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy),
 • solární termické a fotovoltaické systémy,
 • zelené střechy a venkovní stínicí techniku,
 • podzemní akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody,
 • využití tepla z odpadní vody,
 • systém řízeného větrání s rekuperací,
 • výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle či napojení na centrální zásobování teplem,
 • systémy pro ohřev vody,
 • pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla,
 • výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích bytového domu.

Kdo může o prostředky požádat

 • majitelé a stavebníci rodinných a bytových domů,
 • společenství vlastníků a pověření vlastníci bytových jednotek,
 • bytová družstva,
 • obce a města vlastnící rodinný či bytový dům,
 • nabyvatelé bytových jednotek nebo rodinných domů,
 • developeři – podnikatelské subjekty,
 • osoby, kterým svědčí právo stavby.

Hlavní novinky

 • podpora bytových domů i mimo Prahu (dosud spadaly pod IROP),
 • zvýšení max. dotace na 50 % u bytových domů,
 • navýšení jednotkových dotací,
 • výhodné bonusy při kombinaci opatření (více než 90 000 Kč u rodinných domů a více než 120 000 u bytových domů),
 • hospodaření s dešťovou vodou jako nová oblast podpory (dosud jako samostatný program Dešťovka),
 • rozšíření podpory výměny zdrojů tepla,
 • zjednodušení a rozšíření podpory FVE (propojení s elektromobilitou),
 • dotovány i trvale obývané rekreační objekty,

 

 

Dotace na výměny starých kotlů, které se nebudou moci od 1. 9. 2022 používat, budou pokračovat.

Letos budou v kotlíkové dotace dočerpány prostředy v několika krajích (např. Vysočina, Jihočeský), v příštím roce se otevřou výzvy pro všechny kraje.

Kotlíkové dotace budou podporovat výměnu kotlů v tzv. nízkopříjmových domácnostech a bude zde vyšší dotace. Zároveň, a to už tento rok, dojde ke změnám v programu Nová zelená úsporám, takže žádat půjde na některé typy výměn i tady.

Zásadní novinky:

 • Rozdělení dotace na výměnu typu „centrální kotel > TČ“ do obou programů, kde v kotlíkové dotaci budou mít možnost dotace 130 000 Kč nízkopříjmové skupiny včetně důchodců a v Nové zelené úsporám dotace 80 000 Kč,  jedná se o navýšení dotace.
 • Nově podpora výměny typu „elektrické vytápění > TČ vzduch-vzduch“ – tedy konečně podpora inverterového „klimatizačního“ vytápění domu.
 • Podpora výměny vytápění v samostatné bytové jednotce v bytovém domě (nyní nebylo možné). Tj. např. pokud má vlastník bytu v bytovém domě elektrické akumulačky, instaluje k vytápění splitovou jednotku, která bude celý byt vytápět, dostane až 18 000 Kč.
 • Nově dotace i na výměny kotlů/zdrojů v trvale obydlených rekreačních objektech – tj. kde je zápis budovy v katastru „stavba pro rodinnou rekreaci“.

Více informací bude k dispozici do konce srpna. Přípravu všech projektů doporučujeme zahájit již nyní.

 

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Domácnost s nižšími příjmy = průměrný čistý příjem na člena domácnosti 170 900 Kč v roce 2020

 • sledovány jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody, vybrané typy dávek
 • příjmy dětí a studentů do 26 let jsou považovány za nulové

Dotace 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity

Podporované zdroje tepla Maximální výše dotace (Kč)

 

Plynový kondenzační kotel 100 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000
Tepelné čerpadlo 130 000

 

 

 

Nová zelená úsporám

Dotována výměna následujících zdrojů:

 • starých kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry 3. nebo vyšší emisní třídy
 • lokálních topidel
 • elektrických zdrojů tepla (pouze za elektrická TČ)
 • bonus za kombinaci s dalšími úspornými opatřeními – výše bonusu dle počtu a typu opatření
 • pouze ex-post financování – vyplacení dotace až po výměně zdroje

Dotace max. 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla Max. dotace RD (Kč) Max. dotace BD
(Kč / b.j.)
 
Plynový kondenzační kotel 35 000 12 000
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000 25 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000 25 000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění 80 000 25 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 18 000
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 10 000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 30 000

Zdroj: https://www.novazelenausporam.cz/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=18