Již od 15. 12. začne příjem žádostí do dotačního programu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, výzva Úspory energie II.

Dotace dle velikosti podniku 30, 40 a 50 %, a to včetně energetického posudku, povinné přílohy, který Vám provedeme.

Díky posudku zjistíte, zdali se s opatřeními, která máte navrhnuta projektantem, do režimu dotace dostanete.

 
 
 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED)
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 

Nová zelená úsporám nově na výstavbu nízkoenergetických bytových domů, zelené střechy a využívání tepla z odpadní vody

 
Od 9. ledna 2017 bude otevřena nová výzva pro výstavbu bytových domů v nízkoenergetickém standardu po celé ČR.
 
Zároveň bude upravena výzva pro rodinné domy, kde bude nově:
 
 • podpora plynových tepelných čerpadel
 • dotace na zelené střechy
 • podpora využití tepla z odpadní vody - až 15 000 Kč/dům.
 • možnost instalace stěnových a střešních fotovoltaických panelů
 • snížení požadavků u objektů omezených památkovou péčí, v případě realizace dílčího zateplení lze získat podporu již při dosažení úspory energie ve výši 10 %
 • Správce svěřenského fondu jako další z oprávněných žadatelů
 
 

Podpora na výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností v kostce

 • Výzva je kontinuální – není omezena lhůtou pro podání žádosti o dotaci, ale dobou trvání programu Nová zelená úsporám, tedy datem 31. 12. 2021 nebo vyčerpáním alokace, která činí 100 mil. Kč.
   
 • Dotaci je možné získat na výstavbu kvalitního ekologicky šetrného bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností na území celé České republiky, který splní podmínky Programu.
   
 • Podporu mohou získat pouze stavebníci bytových domů, kteří stavbu řádně dokončí (zkolaudují).
   
 • Žádost je možné podat pouze na projekty s platným územním rozhodnutím.
   
 • Poskytována je fixní dotace ve výši 1300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části bytového domu.
   
 • Současně je možné žádat o dotaci také na výstavbu zelených střech (až 500 Kč/m2), využívání tepla z odpadní vody (až 5 000 Kč na jednu bytovou jednotku), zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy (až 70 000 Kč).
   
 • Celková výše dotace nesmí přesáhnout 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň 15 % z celkových výdajů na výstavbu bytového domu.
 
 
 

Program Nová zelená úsporám, který aktuálně poskytuje statisíce na rekonstrukce rodinných a bytových domů, se brzy rozroste o novou výzvu. Bude totiž podporovat energeticky úsporná opatření na administrativních budovách.
 
Podrobnosti jsou zatím utajeny, ale mělo by se jednat o obdobná opatření jako pro bytové a rodinné domy, tj. zateplení obálky budovy, výměnu oken a dveří a výměnu stávajících nešetrných zdrojů tepla.
 
Termín vyhlášení je nejistý, mluví se o konci roku či začátku příštího.
 
Jisté je, že Vám budeme schopni dotaci zařídit, vypracovat projekt, zažádat i provést administraci žádosti.

V pondělí 24. října 2016 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR druhou výzvu dotačního programu Nemovitosti, který se dlouhodobě řadí mezi nejoblíbenější dotační tituly Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Tento program cílí na podporu rekonstrukcí a přeměn zchátralých objektů typu brownfields na moderní podnikatelské nemovitosti ve vymezených oborech CZ NACE.

První výzva programu Nemovitosti vyhlášená v rámci OP PIK v květnu 2015 výše uvedený trend opět potvrdila. Agentura pro podnikání a inovace zpracovala přes 900 předběžných žádostí o podporu a přes 350 Žádostí o podporu. S ohledem na nízkou alokaci cca 3,8 miliardy korun, kterou má celý program Nemovitosti na úrovni OP PIK k dispozici, nebylo bohužel možné podpořit v rámci kontinuálního sběru žádostí všechny uchazeče o dotační podporu, a jejich účast tak v hojném počtu očekáváme i v aktuální Výzvě II, která pracuje s alokací 950 milionů korun.

Oproti minulé výzvě dochází ke změně hodnotícího procesu. Výsledkem je přechod z kontinuálního způsobu sběru a hodnocení Žádostí o podporu na způsob kolový. O konečném příjemci tak vedle věcné a obsahové správnosti Žádosti o podporu nebude rozhodovat čas jejího podání, nýbrž počet dosažených bodů v rámci vícekriteriálního hodnocení. Sběr žádostí odstartuje 21. listopadu 2016 a potrvá minimálně 14 kalendářních dní. Pokud v rámci této doby dosáhne požadovaná výše prostředků dvojnásobku alokace Výzvy II, tedy 1,9 miliardy korun, bude příjem Žádostí o podporu po uplynutí výše zmíněné čtrnáctidenní lhůty uzavřen. Na tomto místě je třeba upozornit na fakt, že příjem je nově jednokolový, žadatelé podávají kompletní Žádost o podporu se všemi požadovanými přílohami pro účely následného hodnocení.

 

Důležitou změnou je, že není třeba dokládat energetický posudek, ale průkaz energetické náročnosti. Ten Vám po prvotní konzultaci rádi zpracujeme. Kontaktujte nás pro bližší informace, dokážeme podat žádost a zajistit povinné přílohy.

Bližší informace k Výzvě II programu Nemovitosti naleznete zde.

Článek adaptován z: http://www.agentura-api.org/2016/11/02/seznamte-se-nemovitosti/