Podle našich zdrojů by se měla oblíbená kotlíková dotace znovu otevřít na začátku (první týden) v říjnu.
Středočeský kraj byl jedním, který zažádal o dodatečné peníze - 50 mil. Kč - pro dofinancování jak převisu z první výzvy, tak i nových žádostí.
 
Shrnutí prosáklých informací:
- Středočeský kraj má "doschváleno" 50 mil. Kč
- Příjem žádostí by mohl být od 3. 10. (pondělí)´
- Pozor - na podzim by měli přijímat jen žádosti na buď tepelné čerpadlo, nebo kotel čistě na biomasu - (viz výrok ministra Brabce ve zprávě https://www.sfzp.cz/clanek/193/3020/dalsich-300-milionu-na-kotlikove-dotace-mzp-pro-kraje-vyjednalo-navyseni-u-evropske-komise/)
 
Kvůli značnému přehlcení zájemců doporučujeme žádosti připravit do konce září, abychom ji mohli podat hned v den otevření.
 
SIGREEN s.r.o. Vám zpracuje vše potřebné, co potřebujete k získání peněz v kotlíkové dotaci.
 
PORADÍME VÁM ZDARMA na telefonu 602 647 981 a emailu sigreen@sigreen.cz.

Ve světě dotací, kde jedna výzva střídá druhou, je těžké se vyznat. Přinášíme Vám proto výčet aktuálních možností pro získání dotace na zateplení budov, výměnu vytápění či instalaci solárních termických systémů, fotovoltaiky a rekuperace.

 

1) NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

 
Vlastníci rodinných domů v tomto programu získají vysoké částky na zateplení domu, výměnu oken, výměnu zdroje vytápění a jiné.
Program poběží do roku 2021, komplexnější rekonstrukce mají jak vyšší šanci na splnění podmínek programu (zkontroluje náš předběžný posudek), tak vyšší dotaci.
 
Nová zelená úsporám je v Praze vyhlášena i pro bytové domy. V letošním roce jsou zde výhodnější podmínky - vyšší dotace.
 

2) KOTLÍKOVÁ DOTACE

 
Žádat mohou pouze fyzické osoby, které vlastní rodinný dům.
Dotace na nový kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či kotel na zemní plyn. Dotace je více než 2x vyšší než v Nové zelené úsporám (kde je možné žádat na jiné typy výměn).
Aktuálně se čeká na podzimní výzvu kotlíkových dotací. V těch by mělo být 100 mil. Kč, na jaře se bude otevírat nová výzva s vyšším množstvím peněz.
 

3) OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 
Výzva pro zateplení obecních budov, výměnu zdrojů, atd. Pokud jste obec a chystáte se zateplit třeba obecní úřad, tohle je program pro Vás.
 

4) INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

 
V tomto programu je až do listopadu 2017 vyhlášena výzva pro majitele bytových domů. Oblasti podpory jsou podobné jako v NZÚ, tj. podporávano je zateplení obálky budovy, výměna oken a dveří, instalace technických zařízení budov.
Tato výzva je otevřena pro celou ČR kromě Prahy, kde je otevřena Nová zelená úsporám pro bytové domy.
 

5) OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

 
Od září 2016 mohou podniky žádat na zateplení svých objektů, výměnu systémů vytápění a dalších opatření. Míra podpory je určena velikostí podniku a způsobilými náklady.
 
 

OD NÁS ZÍSKÁTE:

- KONZULTACI ZDARMA, PŘI KTERÉ ZJISTÍTE, ZDALI MŮŽETE ZÍSKAT DOTACI

- PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ = "PRE-SCREENING" S ODBORNÝM VÝPOČTEM OD ENERGETICKÉHO SPECIALISTY

- KOMPLETNÍ PROJEKT ŽÁDOSTI, ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ A  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- PODÁNÍ ŽÁDOSTI A JEJÍ ADMINISTRACI

 

 

Dalších 300 milionů na kotlíkové dotace. MŽP pro kraje vyjednalo navýšení u Evropské komise

MŽP krajům schválilo navýšení alokace na kotlíkové dotace. Zatím se o využití této možnosti ještě letos přihlásily Středočeský a Plzeňský kraj.
 
Zatím není známo, kdy přesně kraj pokračování vyhlásí, ale zejména se bude snažit poskytnout peníze těm, na které nezbyly. Další důležitou informací je, že dotace z těchto peněz bude poskytnuta jen na zdroje využívající obnovitelné zdroje energie (OZE), tedy na tepelná čerpadla a kotle čistě na biomasu.
 
Další, absolutně nové kolo kotlíkových dotací se může rozjet již na jaře, datum nové výzvy bude limitováno tím, do kdy stihne kraj vyhodnotit a zadministrovat letošní žádosti.
 
Sledujte naše stránky pro aktuální informace a nic nezměškáte. Zahajme projektovou přípravu již na podzim.
 

U starého domu jsou dostatečně tlusté stěny, které již není potřeba zateplovat

Toto tvrzení ve většině případů neodpovídá realitě.  Schopnost konstrukce izolovat teplo uvnitř objektu je vyjádřena veličinou známou jako součinitel prostupu tepla označovanou písmenem U a vyjadřovanou v jednotkách W.m-2.K-1. Čím je hodnota součinitele prostupu tepla obvodové konstrukce nižší, tím daná konstrukce izoluje lépe (má větší tepelný odpor).  Uvažujeme-li například kamennou stěnu tloušťky 1 m, hodnota součinitele prostupu tepla této stěny je U = 1,86 W.m-2.K-1. Oproti tomu stěna z plných pálených cihel o tloušťce 80 cm dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,81 W.m-2.K-1, což je mnohem příznivější hodnota, a to při menší tloušťce stěny. Normou (ČSN 73 0540) požadovaná hodnota je pro případ obvodové stěny UN = 0,3 W.m-2.K-1. Tento požadavek tedy nesplňuje ani jedna z uvedených stěn. Oproti tomu pouze samotný pěnový polystyren o tloušťce 16 cm má hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0,24 W.m-2.K-1. Je tedy na první pohled zřejmé, že jen na základě tloušťky konstrukcí nelze usuzovat, jaké tepelně-technické vlastnosti konstrukce má, vždy záleží na použitém materiálu a jeho vlastnostech.

Realizace bez energetického hodnocení a projektové dokumentace mě vyjde levněji

Energetické hodnocení plánované rekonstrukce objektu slouží zejména k nalezení optimálního řešení, které povede k požadovanému snížení energetické náročnosti objektu. Odborně zpracovaná projektová dokumentace zajistí jednoznačnou specifikaci navrhovaných opatření, která je základním předpokladem kvalitní realizace. Její součástí je i návrh stavebních úprav, které jsou optimální nejen z hlediska ekonomické návratnosti, ale i z hlediska zušlechtění objektu, sanace objektu apod. V projektové dokumentaci by měly být dostatečně vyřešeny všechny detaily objektu, a to zejména ve vztahu k zamezení vzniku tepelných mostů, vlhkostních poruch apod. Důležitou součástí dokumentace by měl být také návrh realizovaných opatření ve vztahu ke splnění základních požadavků na stavby, zejména: požadavků na zajištění tepelné ochrany budovy, na zajištění požární bezpečnosti stavby, na zajištění bezpečnosti při jejím užívání a požadavků na ochranu proti hluku. Vzhledem k těmto skutečnostem doporučujeme neprovádět realizaci bez energetického hodnocení a projektové dokumentace. Případné náklady vzniklé dodatečnými zásahy, které mohou být vyvolány nekvalitní a neodborně navrženou a realizovanou rekonstrukcí, mohou mnohonásobně převyšovat náklady potřebné na předběžné energetické hodnocení a dokumentaci.Při uzavírání smluvních vztahů se zpracovateli odborného posudku doporučujeme klást důraz také na smluvní podmínky a to zejména tak, aby byl skutečně zajištěn soulad mezi energetickým hodnocením, projektovou dokumentací a samotnou realizací. Jedině tak lze dosáhnout požadovaného výsledku a přínosu realizovaných opatření. Tento soulad je rovněž základním předpokladem získání dotace.

POZOR NA ČASTOU CHYBU: Nesoulad informací v jednotlivých částech odborného posudku a krycím listu

V odborném posudku, který se skládá z projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy, se objevuje nesoulad hodnot či parametrů. Tento nesoulad může být způsobován tím, že každou část obdobného posudku zpracovává jiná autorizovaná osoba. Je vždy nutné dbát na spolupráci a koordinaci všech osob, které odborný posudek pro žádost připravují. Rozdíly v částech, které se popisují.
 

S námi Vám tato chyba nehrozí. Zpracováváme projekt kompletně, všechny části. Na Vašem projektu pracuje tým pracovníků, kteří jsou koordinováni projektovým manažerem. Finální supervize před odesláním žádosti je naším standardem.

 

Při zateplování dochází ke kondenzaci vodní páry a vzniku plísní

Tento mýtus se nezakládá na pravdě, naopak zateplení objektu výrazně snižuje riziko kondenzace vodních par a vzniku plísní. Ke kondenzaci, respektive k následnému vzniku plísní na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí, dochází nejčastěji právě u nezateplených staveb. Rizikovými místy, kde k těmto problémům dochází, jsou například rohy stěn, ostění a nadpraží oken, okolí parapetů, místa napojení vodorovných a svislých konstrukcí apod. Vzhledem k nízkému tepelnému odporu obvodových konstrukcí a některých rizikových detailů nezateplených staveb může teplota vnitřního povrchu při chladném počasí klesat až na teplotu tzv. rosného bodu. Při této teplotě je okolní vzduch 100% nasycen vodními parami, které na povrchu nebo uvnitř konstrukcí kondenzují a vytvářejí tak ideální prostředí pro růst plísní. Naopak vnitřní povrch konstrukce opatřené vnějším zateplením je výrazně teplejší, a proto k nežádoucí kondenzaci a ke vzniku plísní nedochází. Je však nutno podotknout, že kromě správného návrhu a provedení konstrukcí zateplení objektu včetně důsledného řešení detailů v rizikových místech (v místech tzv. tepelných mostů) je nezbytné také zajistit dostatečné větrání místností a eliminovat tak nadměrnou vlhkost vzduchu v místnostech.  

Při zateplení objektu dojde k jeho utěsnění a objekt přestane „dýchat“

Při zateplování obvodových stěn objektu a při výměně starých netěsných oken za nová velmi těsná okna samozřejmě zpravidla dochází ke snížení celkové průvzdušnosti obálky budovy. Těsná obálka budovy je však důležitým předpokladem pro snížení tepelných ztrát objektu a tím pádem pro dosažení požadovaných úspor energie. Moderní trendy v oblasti výstavby energeticky úsporných objektů skutečně požadují neprůvzdušnou obálku budovy, ale i přesto je nezbytné v těchto budovách zajistit dostatečné větrání, které je nezbytné zejména pro přívod čerstvého vzduchu pro obyvatele domu a odvod nežádoucích škodlivin a vlhkosti obsažených ve vzduchu. Větrání lze zajistit několika způsoby. Nejběžnější je větrání okny a dveřmi, které však není vždy zcela optimální ve vztahu k požadovaným úsporám (dochází při něm k tepelným ztrátám, kterým se jinými opatřeními snažíme naopak zabránit). Lepším řešením je systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperací), který zajišťuje jednak dostatečnou výměnu vzduchu, ale také minimalizuje tepelné ztráty větráním.
 

Na zateplovací systémy lze použít klasické omítky, jsou-li v dostatečné tloušťce

Finální povrch zateplovaných konstrukcí je během roku vystaven velkým teplotním rozdílům. S ohledem na barvu fasády se mohou teploty pohybovat v rozmezí + 60 °C až - 30 °C. Vystavení takto rozdílným teplotám má za následek teplené rozpínání materiálu. Je tedy důležité, aby byla na finální nátěr použita speciální omítka, která je k tomuto účelu navržena.

Je jedno, jakou tloušťkou zateplím

Z hlediska úspor hraje významnou roli energetické hodnocení budovy, které navrhne optimální tloušťku izolací pro jednotlivé konstrukce. Do výdajů na zateplení např. fasády vstupuje několik položek, se kterými je třeba počítat. Jedná se především o odstranění původních vrstev, lešení, lepidlo, vlastní izolační materiál, perlinku, práci a finální úpravu. Finanční náročnost izolace není v porovnání s ostatními položkami nijak výjimečná, a proto zateplení poloviční tloušťkou polystyrenu, neznamená, že poloviční budou i vaše výdaje. Z ekonomického hlediska je tedy tloušťka izolace vzhledem k celkové ceně zateplení zanedbatelná.

Tepelná čerpadla jsou vhodná jen pro podlahové topení

Ano, tepelná čerpadla jsou vzhledem k nižší výstupní teplotě otopné vody přednostně určena pro podlahové vytápění, ale moderní typy tepelných čerpadel jsou již schopné fungovat v zapojení do otopné sestavy, která využívá radiátory.

Ponechání starého kotle na tuhá paliva v objektu, ve kterém již byla realizována opatření ke snížení jeho energetické náročnosti, není nijak na škodu

Staré kotle mají obecně nízkou účinnost a jsou ekologicky neefektivní. Zvážíme-li navíc případné ponechání starého kotle v objektu, na kterém již byla realizována opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu (např. zateplení obvodových stěn, výměna oken), lze jednoznačně dojít k závěru, že takové počínání je z hlediska úspor energie i finančních prostředků zcela neefektivní. Starý kotel, který je dimenzovaný na vyšší výkon než je reálná potřeba objektu po realizaci úsporných opatření a jeho účinnost je obvykle velmi nízká, nám generuje zbytečné náklady.  Jen pro ilustraci, staré kotle na fosilní paliva mají účinnost cca 55 %, oproti tomu například nové kotle na pelety nebo štěpku mají účinnost 80-85 % (zdroj TZB-info). Z tohoto porovnání je patrné, že výměna zdroje tepla na vytápění a správná dimenze nového zdroje může přinést úsporu cca 25 % až 30 %.

V novém kotli na biomasu mohu topit čímkoliv

Nesmyslnost tohoto jednání lze podložit například následujícími body:

  • Pálení čehokoliv, co není palivem, respektive není určeným palivem pro daný typ kotle, znečišťuje životní prostředí. Čím mimo jiné dochází i k porušování závazných právních předpisů.
  • Při hoření některých látek se do vzduchu mohou uvolňovat životu a zdraví nebezpečné látky (jedy, karcinogenní látky apod.).
  • Používání jiných látek, než jsou paliva určená ke spalování v daném kotli, může poničit kotel či snížit jeho životnost. Za nebezpečné je nutné považovat například i používání mokrého dřeva, které může kotel také poničit.
  • Používání jiných látek, než jsou paliva určená ke spalování v daném kotli, výrazně zanáší a znečišťuje komín sazemi, dehtem a dalšími látkami vznikající při spalovaní nepovolených látek. Tím se nejen zvyšují náklady na údržbu komína, ale často se i zvyšuje riziko vzniku požáru.

Adaptováno z novazelenausporam.cz