SIGREEN POUR FÉLICITER 2019, Designed by starline / Freepik

 

Nová zelená úsporám 2018-2019, novinky

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM pokračuje a od 15. 10. 2018 jsou některá pravidla upravena. Většina z nich k lepšímu.
 
Hlavní novinky důležité pro nové žadatele:
 
1) oblast A, zateplení, výměna oken
- dotace na zateplení stropu k půdě a dalších konstrukcí k nevytápěnému se zvýšila, a to o z 330 Kč/m2 na 500 Kč/m2!
- lhůta pro realizaci opatření je posunuta na dva roky od schválení žádosti
- opatření lze realizovat i svépomocí, musíte ale mít dozor dle stavebního zákona. Uznatelné náklady pro svépomoc jsou od 1.9.2018.
 
2) oblast B, výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností
- nová oblast podpory, kdy je možné získat 150 000 Kč na RD.
 
3) oblast C, výměna zdrojů
- nyní můžou zažádat i ti, kteří nemají dům zateplen. I méně zateplené či nezateplené domy tak mohou získat dotaci typu lokální topidla > tepelné čerpadlo / plynový kondenzační kotel / kotel/krb na biomasu nebo elektrické vytápění > tepelné čerpadlo.
 
 
 
Nejste si jisti, zdali můžete dotaci získat? Chcete posoudit svůj záměr nebo optimalizovat návrh opatření tak, abyste získali co nejvyšší dotaci? Přijďte k nám, zavolejte nebo napište a sen proměníme v realitu. SIGREEN je Vaše jistota. Pomůžeme Vám.
 
sigreen@sigreen.cz | 724 802 823 | SIGREEN s.r.o.: ENERGETICKÉ KONZULTAČNÍ STŘEDISKO MPO KOLÍN

NZÚ dotace Kolín

K 1. lednu 2018 nabyla účinnosti novela stavebního zákona, která se dotýká i některých postupů v administraci žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám.

 

Níže vám přinášíme přehled nejdůležitějších změn a jejich dopad do programu.

Stavební úřad mi nevydal stanovisko k mému stavebnímu záměru, lze jej něčím nahradit?

Novela stavebního zákona rozšiřuje okruh záměrů, které nepodléhají stavebnímu řízení a některé stavební úřady tak u jednodušších změn stávajících domů nechtějí vydávat žádná stanoviska. V takovém případě můžete oficiální stanovisko stavebního úřadu nahradit např. záznamem z proběhlého ústního jednání, případně i čestným prohlášením, že jste svůj záměr se stavebním úřadem řádně projednal, a že záměr nevyžaduje žádné povolení.

V případě stavebních záměrů vyžadující nějakou formu povolení, tedy zejména v případě nové výstavby nebo větší změny stávajícího domu (realizace přístavby či nástavby a další stavební úpravy, při nichž dochází k zásahu do nosných konstrukcí nebo k výrazné změně vzhledu) nebo v případě památkově chráněných staveb, se postup nemění – stanovisko stavebního úřadu bude i nadále vyžadováno – většinou se bude jednat o vydané stavební povolení či souhlas s provedením ohlášené stavby.

Jak mám doložit dokončení realizace?

Výrazné proměny doznaly postupy spojené s formálním dokončením stavby. U většiny rodinných domů nebude stavební úřad již nadále vydávat kolaudační souhlas či souhlas s užíváním stavby.
Doklad o dokončení realizace bude mít nejčastěji podobu:

  • stavební záměry nevyžadující žádné povolení: zpráva technického dozoru;
  • změny stávajících domů vyžadující povolení: kopie formuláře „Ohlášení dokončení stavby" a zpráva technického dozoru;
  • nově postavené domy: aktuální výpis z Katastru nemovitostí, ve kterém bude nemovitost zapsána s požadovaným účelem užívání včetně přiděleného čísla popisného.

Více informací o dokončování staveb naleznete v metodických pomůckách ministerstva pro místní rozvoj:Zápis stavebních objektů do RÚIAN po 1. 1. 2018 a Kolaudace rodinných domů po novele stavebního zákona.

Důležité je vše projednat s místně příslušným stavebním úřadem, kde s Novou zelenou úsporám mají více či méně zkušeností. My máme zkušenosti s předchozími projekty, a tak můžeme pomoci i s předáním zkušeností s úřady, se kterými jsme se už setkali. Zkušenosti jsou převážně kladné, důležitá je komunikace.

Jak je to s technickým dozorem stavebníka, musím si ho zajistit? Kdo ho může vykonávat?

Stavební zákon již dříve požadoval, aby stavebník u staveb financovaných z veřejných rozpočtů zajistil technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. Novela tento požadavek dále zpřísňuje, když vymezuje okruh osob, které jsou oprávněny tyto činnosti vykonávat. Nově tak musí technický dozor stavebníka zajišťovat výhradně autorizovaná osoba – tj. autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr či technik (s přihlédnutím k jeho oboru autorizace či specializaci). Technický a autorský dozor může vykonávat stejná osoba.

V případě žádosti z oblasti podpory A musíte po dokončení realizace doložit závěrečnou zprávu odborného technického dozoru. Činnost technického a autorského dozoru by měla být vykonávána nezávislou osobou, která není v pracovněprávním, smluvním nebo jiném vztahu s dodavatelem stavby (realizační firmou). Výdaje na zajištění technického či autorského dozoru lze uplatnit jako způsobilé.

Tento typ dozoru (ostatně i všechny ostatní) vykonáváme a zpravidla ho zahrneme do kompletního balíčku projektu Nová zelená úsporám, abyste s ním neměli starosti a mohli se soustředit na realizaci.

 

Více informací k problematice technického a autorského dozoru u staveb financovaných z veřejných rozpočtů naleznete v metodické pomůcce ministerstva pro místní rozvoj: Výkon technického dozoru stavebníka.

Jak je to se soubory staveb, mám dva samostatně stojící rodinné domy, avšak pouze jedno číslo popisné, mohu získat podporu?

Obecně to možné je, každý případ však má svá specifika, a proto vám doporučujeme konzultovat je na jakémkoliv krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR ještě před podáním žádosti. Pokud máte pod jedním číslem popisným zaevidovány dvě a více samostatných staveb, kdy každá z nich samostatně splňuje definici rodinného domu, bude na tyto stavby zpravidla nahlíženo jako na oddělené domy a bude umožněno podat si žádosti na jednotlivé stavby.

 

Článek převzat z: http://www.novazelenausporam.cz/clanek/nova-zelena-usporam-a-novela-stavebniho-zakona/ kromě našich poznámek zeleně.

 

Využijte našich služeb na míru nebo bezplatného poradenství pro ministerstvo průmyslu a obchodu EKIS v sídle naší firmy v Kolíně.

 

Realizované projekty

Článek převzat z webu Programu. Na našich stránkách naleznete reference našich projektů. Můžeme se pyšnit jedněmi z nejvyšších dotací pro jednotlivé RD. Pokud máte v plánu rekonstrukci domu, obraťte se na nás a se vším Vám pomůžeme. Pro bezplatnou konzultaci využijte tel.: 724 802 823, sigreen@sigreen.cz nebo online formulář v zápatí našich stránek.

 
 

Představujeme zajímavá řešení výstavby, modernizace a rekonstrukce rodinných domů, které byly realizované s podporou z programu Nová zelená úsporám (NZÚ).

 

Zateplení domu a výměna neekologického kotle za efektivní ekologicky šetrné zdroje

Jihočeský kraj

V dvoupodlažním rodinném domku byl instalován zplyňovací kotel na dřevo s akumulační nádrží a tři solární panely na ohřev teplé vody a přitápění. Střecha byla zateplena nadkrokevní izolací, obvodové zdi izolačním systémem. Renovace zahrnovala také výměnu oken a vstupních dveří. Měrná roční potřeba tepla na vytápění domu po dokončení projektu klesla o 73 procent.

Dotace z programu NZÚ: 352 976 Kč

Jihočeský kraj.jpg

Rekonstrukce bývalého mlýnu spojená se zateplením a výměnou neekologického zdroje tepla

Plzeňský kraj

Budova postavená na počátku minulého století prošla kompletní rekonstrukcí. Někdejší mlýn, který nyní slouží jako rodinný domek, osadil majitel tepelným čerpadlem země–voda a obvodové zdivo zateplil použitím cihelných bloků vyplněných polystyrenem. Zateplil také střechu, podlahy, vyměnil okna i dveře, u dveří použil izolační trojskla a izoloval šikmé střechy vikýřů. Po ukončení projektu klesla měrná roční potřeba tepla na vytápění domu o 88,4 procenta.

Dotace z programu NZÚ: 529 326 Kč

Plzeňský kraj.jpg

Komplexní renovace a zateplení domu s velkou úsporou tepla

Jihočeský kraj

Třípodlažní podsklepený dvojdomek z třicátých let minulého století prošel kompletní rekonstrukcí i zateplením. Byly vyměněny dveře a okna, zatepleny obvodové zdi i podlaha nad sklepem a strop pod půdou. Jako izolační materiál použil majitel polystyren, minerální vlnu a foukanou celulózu. Měrná roční potřeba tepla na vytápění domu po ukončení projektu klesla o 79,5 procenta.

Dotace z programu NZÚ: 292 920 Kč

Jihočeský kraj II.jpg