S návrhem materiálů a postupu pro splnění podmínek programu a tím i získání dotace Vás provedeme. Přijďte na nezávaznou konzultaci zdarma nad čajem v Kolíně v pondělí či středu, 13:00-17:00.

 

U postupných renovací doporučujeme v rámci projektové dokumentace připravit plán komplexní renovace objektu jako cílového stavu a až následně zvolit postupné kroky a jejich vzájemné rozložení v čase. Tento promyšlený a předem připravený postup vede k ekonomicky i energeticky nejefektivnějšímu řešení.

Jednotlivé dílčí kroky postupné renovace objektu by měly následovat v logickém pořadí tak, aby realizací jednoho opatření nedošlo k omezení realizace opatření následujícího.

Níže uvádíme stručné zásady, které je vhodné při postupné renovaci zohlednit:

Změna velikosti a orientace oken

Měníte-li uspořádání interiéru, je vhodné před zateplením a výměnou oken zvážit i úpravu velikosti a orientace oken. Cílem je lépe využít sluneční záření (především z jižní strany fasády), které pokryje část spotřeby energie na vytápění. Okenní otvory je možné dozdít či ubourat tak, aby bylo slunce využito efektivněji.

Renovace podkroví a změny dispozičního řešení v interiéru podkroví

Opatření je nejvhodnější současně spojit i s renovací střešního pláště, jinak v budoucnu hrozí nutnost opětovného zásahu do střešní skladby z interiéru. Tloušťku tepelné izolace ve střeše lze přidávat směrem od exteriéru i z interiéru. Skladbu je nutné doplnit o instalaci parobrzdné nebo parotěsné roviny (fólie, OSB desky apod.).

Renovace střechy - přesahy

Upravujete-li střechu, zvolte dostatečný přesah vůči obvodovým stěnám, aby nebyla následně zamezena aplikace zateplovacího systému stěn v dostatečné tloušťce 
(160–300 mm).

Renovace střechy - výměna krytiny

Výměnu střešní krytiny je nejvhodnější současně spojit i s úpravou skladby střešního pláště. Nechybí-li ve skladbě střešního pláště parotěsná či parobrzdná vrstva, lze doplnit tepelnou izolaci i nad úroveň stávajících krokví.

Renovace ploché střechy

Renovaci ploché střechy by měly vždy provázet sondy do stávajícího souvrství, díky kterým bude možné stanovit nejefektivnější a nejtrvanlivější způsob aplikace dalších vrstev. Často je vhodné úplné odstranění všech původních degradovaných vrstev a jejich nahrazení novými. Je-li to možné, doporučujeme upravit atiku se zohledněním možnosti následného zateplení navazujících stěn a eliminaci tepelného mostu atikovou nadezdívkou.

Renovace terasy

U renovace teras doporučujeme, stejně jako u plochých střech, prověřit kvalitu hydroizolačních a tepelněizolačních vrstev a úpravy provést s ohledem na dlouhodobou funkčnost celé skladby. Současně se zateplením terasy a navýšením tloušťky její skladby o tepelnou izolaci doporučujeme zvážit případnou úpravu velikosti a osazení balkonových dveří, kterými se na terasu vstupuje.

Zateplení obvodových stěn

Při zateplení obvodových stěn je vhodné odstranit všechny prvky narušující budoucí tepelněizolační rovinu a nově je aplikovat až po zateplení, případně zvážit jejich trvalé přemístění (anténa, bezpečnostní zařízení, ozdobné prvky, elektro skříň, apod.). Rovinu tepelné izolace by v budoucnu mělo narušovat co nejméně prvků.

Sanace vlhkosti

Před zateplením obvodových stěn je nezbytné provést u staveb zatížených nadměrnou vlhkostí z podzákladí sanační opatření zamezující pronikání vlhkosti do konstrukce a až následně zateplit obvodové stěny a sokl. Sanaci vlhkosti doporučujeme provést i v případě pouhé výměny oken, aby se předešlo zvýšení vlhkosti vzduchu v interiéru a následné tvorbě plísní.

Výměna oken

Nejvhodnější je výměnu oken realizovat současně se zateplením obvodových stěn. V případě samostatné výměny oken doporučujeme změnit pozici oken v konstrukci tak, aby nová okna byla osazena na vnější líc stěny nebo do tzv. předsazené montáže s tepelněizolačním límcem. Budete-li měnit okna v předstihu před zateplením, bude nutné znovu vyměnit parapety. Výměnu balkonových dveří je nutné provést s ohledem na možné budoucí navýšení skladby terasy.

Instalace vnějších stínících prvků

Současně s úpravou oken a zateplením obvodových stěn doporučujeme zvážit aplikaci vnějších stínících prvků (např. žaluzie, látkové rolety, apod.) nad okny orientovanými východním, jižním a západním směrem. V případě jižní orientace je možné využít konstrukčního stínění (např. pomocí markýzy, balkonu, pergoly, apod.). Venkovní stínící prvky jsou nejefektivnějším způsobem stínění.

Větrání

Výměnu původních netěsnících oken za nová těsnící je vhodné doplnit opatřením zajišťujícím trvalou výměnu vzduchu v objektu. Dostatečnou výměnou vzduchu se předejde vzniku plísní a škodlivin v interiéru. Jedním z nejefektivnějších způsobů větrání je tzv. řízené větrání se zpětným získáváním tepla, které nejen zaručí kvalitní vnitřní prostředí, ale i významné úspory tepla.

V případě výměny oken je vhodné instalaci tohoto zařízení v budoucnu neznemožnit. Systém řízeného větrání může lokálně snížit úroveň stropu (podhledem). Výška oken by tedy měla být upravena s ohledem na snížený podhled a umožňovat plné otevření okna.

Vzduchotěsnost objektu

V případě instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla doporučujeme provést nejprve opatření ke zvýšení vzduchotěsnosti objektu. V případě, že je objekt netěsný, dochází k významnému snížení funkčnosti zařízení a účinnosti zpětného získávání tepla. Tento požadavek prakticky představuje nutnost výměny původních netěsnících oken za nová těsnící se vzduchotěsným osazením do stěn. Těsností obálky budovy zabráníte také závažným poruchám jednotlivých konstrukcí. Průvzdušnost objektu je měřena tzv. blower-door testem, který lze provést kdykoliv v průběhu renovace objektu.

Výměna kotle

Výměnu zdroje tepla je vhodné provést současně s významným snížením tepelných ztrát budovy, nikoliv v období mezi menšími dílčími opatřeními. Vhodné je nejprve významně snížit tepelné ztráty objektu a až následně vyměnit zdroj tepla. Tak bude možné instalovat zdroj tepla o nižším výkonu a také s nižší cenou. V některých případech nemusí být výměna zdroje tepla bez snížení tepelných ztrát možná.

Otopná soustava

Výměnu zdroje by měla vždy doprovázet i revize otopné soustavy a jejích řídících a regulačních prvků. Míra zásahu do otopné soustavy vždy závisí na konkrétním druhu zdroje tepla, schématu zapojení a míře provedených energeticky úsporných opatření. Současné snížení tepelných ztrát budovy může umožnit zachování stávající otopné soustavy.

Regulace otopné soustavy

Po realizaci energeticky úsporných opatření doporučujeme vždy provést hydraulické vyvážení otopné soustavy a úpravu nastavení termostatických hlavic na otopných tělesech. Nebude-li vyvážení provedeno, neprojeví se úspory v dostatečné míře a hrozí riziko přetápění objektu.

Návrh konstrukčních detailů

V rámci projektové dokumentace doporučujeme požadovat řešení (výkresy, případně tepelně-technické posouzení) nejdůležitějších detailů návazností jednotlivých stavebních konstrukcí a návrh jejich řešení zohledňující eliminaci tepelných mostů. Nevhodně řešené tepelné mosty mohou zapříčinit vznik plísní či závažnou degradaci stavebních konstrukcí.