DNES BYLA VYHLÁŠENA VÝZVA PRO PODNIKY OP PIK ÚSPORY ENERGIE. ŽÁDOSTI JSOU PŘIJÍMÁNY.

Využijte ji k získání dotace, identifikujeme Vaši dotační příležitost a připravíme Vám všechno potřebné včetně energetického posudku. Žádost za Vás podáme a pomůžeme s výběrovým řízením.

 

Pište na sigreen@sigreen.cz nebo využijte náš kontaktní formulář, rádi Vám poradíme.

 
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) Výzvy
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Minimální výše dotace na projekt je 500 tis. Kč.

Maximální výše dotace na projekt je 200 mil. Kč.

Míra podpory:

 • malý podnik až do výše 50 % prokázaných způsobilých výdajů
 • střední podnik až do výše 40 % prokázaných způsobilých výdajů
 • velký podnik až do výše 30 % prokázaných způsobilých výdajů
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):
 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek
 • projektová dokumentace
 • náklady na organizaci výběrového řízení
Kdo může žádat (příjemci podpory):
 • malé a střední podniky
 • velké podniky

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Úspory energie k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Specifika a omezení:

 • žadatelem mohou být podniky s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu, vyjma zdravotnických subjektů vlastněných 100 % veřejným subjektem pověřených Službou obecného hospodářského zájmu
 • v rámci této výzvy počet žádostí na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) není omezen
 • projekt může být realizován na území České republiky, mimo NUTS 2 Praha